Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Baglyas Erika egyéni vállalkozó, kisadózó (a továbbiakban: DOT FOR YOU vagy Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat:

Az Ön által megadott adatokat a dotforyoushop.com kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve amennyiben ezt jelezte a regisztráció folyamán akkor hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki dotforyoushop.com – tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Baglyas Erika egyéni vállalkozó, kisadózó

Nyilvántartási szám: 50927515

Székhely: 1072, Budapest, Klauzál tér 7.

Weboldal: dotforyoushop.com
Postacím: 1072, Budapest, Klauzál tér 7.
E-mail: info@dotforyou.hu
Telefon:  +36 30 911 2726


Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:

Név: Baglyas Erika
Postacím: 1072, Budapest, Klauzál tér 7.
E-mail:  info@dotforyou.hu

https://dotforyoushop.com oldal adatkezelésének korábbi nyilvántartási száma: NAIH-140096/2018. 


ALAPFOGALMAK:

 • „személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely olyan adat, információ, tényező, amely alapján az adott természetes személy – közvetlen vagy közvetett módon – beazonosítható. Ezek különösen: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, szociális azonosságára utaló adat. Személyes adatkezelésnek minősül továbbá a fénykép, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők gyűjtése;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A DOT FOR YOU webáruházában történő vásárlás, arról számla kiállítása, az Érintett vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb értékesítés, remarketing és direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális ajánlatokról, illetve a munkavállalói adatok kezeléséről.


KEZELT ADATOK KÖRE:

Adatkezelő a webshopon történő regisztráció, illetve megrendelés/vásárlás során a következő személyes adatok birtokába kerül, az Adatkezelő különösen ezen személyes adatokat kezeli: a megrendelő felhasználóneve, e-mail címe; a regisztrációt követően vezeték- és keresztneve, szállítási-/számlázási címe, telefonszáma, a megvásárolt, rendelt, előrendelt termékekre vonatkozó adatok (megnevezése, mennyisége, vételára), IP cím is.              

A vásárlónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a DOT FOR YOU nem tudja feldolgozni az Érintett rendelését és szerződés az Érintettel nem jön létre.                 

A KEZELT ADATOK JOGALAPJA:

 • a dotforyoushop.com weboldalon történő cookie használat, a weboldalon történő regisztráció és nyereményjátékban való részvétel tekintetében: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), az adatkezelő jogos érdeke;
 • webshopból vásárlás és munkavállalóval kötött munkaszerződés esetén: a felek között létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Ektv. 13/A. § (1) -(3) bekezdései alapján) és az adatkezelő jogos érdeke;
 • direkt marketing tevékenység és profilalkotás esetén: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Reklámtv. 6. § (5) bekezdése);
 • számlázás, számla megőrzésének, illetve munkavállalói adatok tekintetében: jogszabályi kötelezettség (ideértve Számv.tv., Art., Áfatv.,Tbj., stb.).

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE:

Az Érintett személyes adatait

– hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a regisztráció törléséig/ a hozzájárulás visszavonásáig;

– a megjelölt személyes adatokat a fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt (szerződés teljesítése jogcímen), illetve a szerződés megszűnését követő évtől számított 6 évig (az Art. és Ptk. szerinti elévülési idő figyelembe vételével az adatkezelő jogos érdekéből), a szerződésekkel összefüggésben kiállított számlákat adatkezelő (a Számv.tv. 169.§ (2) bek. alapján) 8 évig;

– a kibocsátott számlák tekintetében a számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzéséig, 8 évig (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján);

– a nyereményjátékban résztvevő Érintettek esetében a nyeremény átadásától számított egy hat évig;

– a munkaviszony fennállásának időtartama alatt szerződés, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, a jogviszony megszűnését követő évtől számított 6 évig (az Mt. és Art. szerinti elévülési idő figyelembe vételével az adatkezelő jogos érdekéből) őrzi meg, ezt követően az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat megsemmisítéséről vagy azok anonimizálásáról.

Amennyiben a tárolási időn belül hatósági vagy bírósági eljárás indul az érintett szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítésére, úgy a tárolási idő ezen eljárás jogerős befejezéséig tart.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A dotforyoushop.com honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A süik információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, az Érintett adott munkamenetét figyelik, adatvesztést akadályoznak meg, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a webshop használatát a látogatók számára. Az Érintett a weblapra történő első látogatása alkalmával eldöntheti, hogy a sütik használatához hozzájárul-e.

Alkalmazott Cookie-k:

 1. a) átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 2. b) állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) használhat. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 3. c) A webshop működése közben használt „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k” használatához nem szükséges az Érintett  előzetes hozzájárulását kérni.
 4. dc) Statisztikai/marketing célú cookie:

Adatkezelő a dotforyoushop.com weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használ. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, erre szolgálnak a Google Analytics statisztika cookie-k. Ezek segítségével nyomon lehet követni, hogyan használják a látogatók a honlapot, milyen oldalakat látogatnak. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas adatokat: minden adatgyűjtés névtelenül történik, és célja, hogy a Google kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A mérési adatok kezeléséről a mérést végző Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.  Bővebb információt erről itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

„Google AdWords” szolgáltatást is használ az Adatkezelő, melynek keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. Ez annyit jelent, hogy amikor az Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége  korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk, viszont amikor az Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az Érintett a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az így szerzett információk azt a célt szolgálják, hogy az AdWords követést választó ügyfeleinek számára statisztikákat készítsenek. A DOT FOR YOU ezáltal tájékozódhat a hirdetésére kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

A fent részletezett követést elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a  konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy

Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Az Adatkezelő a Facebook Remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, az oldal egyes funkciói lehet nem lesznek elérhetőek vagy megfelelően használhatóak.

Segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ,

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

A cookie használatról a dotforyoushop.com weboldalra látogató értesítést kap a honlap alján felugró láblécben, ahol a megfelelő gomb megnyomásával jelezheti, hogy a sütik használatát az oldalon engedélyezi. Amennyiben az oldalon használt cookie-k (így különösen a Session cookiek, Optimonk cookie, Google Analytics, CDSDevice, cookie_notice_accepted) alkalmazásához az Érintett nem járul hozzá, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg vagy nem működnek megfelelően. A sütik használatának megtiltása továbbá hatással lehet a megjelenésre és a felhasználói élményre. A honlapon használt sütik használatához való hozzájárulás a későbbiek során bármikor visszavonható.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK:

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a dotforyoushop.com weboldalon minden termék adatlapján megtalálhatók a Facebook, a Pinterest, illetve a LinkedIn szolgáltatásainak hivatkozásai, amellyel az Érintett személyes profilján megoszthatók a termékek. Adatkezelő megismerheti továbbá azon Érintettek nyilvános profiljait, akik a Facebook, Pinterest vagy LinkedIn közösségi oldalakon a weboldalt „lájkolták”, Adatkezelőt követik. Ezekben az esetekben az adatgyűjtés célja Adatkezelő termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése. Az adatok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés szabályaira az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.


Az Adatkezelő időnként a https://www.facebook.com/DOTforYOU/ címen elérhető oldalon nyereményjátékot szervez és bonyolít le, az Adatkezelő termékeinek népszerűsítésére, a termékekre irányuló figyelemfelkeltésre. Az adatkezelés célja a szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, számviteli kötelezettség teljesítése. Ennek során az Adatkezelő kezeli a játékban részt vevő Érintettek facebook profiljának nevét, azonosítószámot, valamint az aktuális játék során megadott egyéb – az Érintett által önkéntesen megadott – személyes adatot, illetve a nyertes elérhetőségét, címét. A nyertes sorsolását Adatkezelő a   facebooknyertes.com …… segítségével végzi, mely részére Adatkezelő kizárólag a játékban részt vevő Érintettekhez rendelt azonosítókat továbbítja, azokból a …. szolgáltató személyhez köthető adatot meg nem ismerhet. Az adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztató elérhető az adott promóció oldalán.

HÍRLEVÉL, DIREKT MARKETING (DM):

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat  ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Ha az Érintett hírlevél küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek Érintett e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha az Érintett önkéntes hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél küldésének célja a tájékoztatás a DOT FOR YOU termékeivel kapcsolatos aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

Az Érintettnek a hírlevél küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja az Adatkezelő, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről, vagy egyéb módon (e-mailben, postai levélben) nem kéri törlését a hírlevélre feliratkozók listájáról. Leiratkozását követően az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

PROFILALKOTÁS:

A remarketing célból történő adatgyűjtés a GDPR alapján profilalkotásnak minősül. A weboldal látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy vásároltak meg, profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, illetve személyre szabásához használunk fel. A profilalkotás következményeként az Érintettek részére, tevékenységük alapján kialakított, személyre szóló marketing üzenetek jelennek meg a böngészésük során.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatfeldolgozó minden esetben az Adatkezelő utasítására járhat csak el, az Adatkezelő határozza meg az adatok felhasználásának módját, az adatkezelés célját. Az adatfeldolgozó nem kezelheti az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját vagy a szerződésében rögzítetten kívüli egyéb célra.

Adatkezelő a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi tevékenységekre az itt megjelölt adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.

 • Házhozszállítás

Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatkezelésük szabályai: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek kiszállítása a megrendelő részére, a megrendelő (Érintett) által megadott szállítási címre. A kiszállításhoz feltétlenül szükséges személyes adatok (Név, cím, telefonszám) kerülnek a futár részére átadásra.

 • Csomagautomatában történő átvétel

Adatfeldolgozó: FOXPOST Zrt. a https://www.foxpost.hu valamint a csomagvarazslo.hu internet címeken elérhető webhely üzemeltetője. Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Adatkezelésük szabályai: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek Csomagautomatába kiszállítása a megrendelő részére, a megrendelő (Érintett) által megadott csomagpontra. A kiszállításhoz feltétlenül szükséges személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) kerülnek a FoxPost részére átadásra.

 • Csomagponton történő személyes átvétel

Adatfeldolgozó: Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató (cím: 1077, Budapest,
 Csányi utca 2.)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek raktározása, a termék megrendelő vagy képviselője részére történő személyes átadása. A termék és a rendelés beazonosíthatóságához elengedhetetlen adatok (rendelési azonosító) kerülnek az adatfeldolgozó részére átadásra.

 • Webshopon történő fizetés

Adatfeldolgozó: PayPal (székhelye: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, LuxembourgSan Jose, California, USA; adatkezelési szabályai: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full#7)

Adatfeldolgozó: OTP  Mobil  Kft.  (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. Tel.: +36(1)366-6611 +36(20)366-6611 +36(30)366-6611 +36(70)366-6611 ; e-mail ugyfelszolgalat@simple.hu ; https://simplepay.hu )

Adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a Baglyas Erika egyéni vállalkozó, kisadózó (1072 Budapest, Klauzál tér 7.) adatkezelő által a https://dotforyoushop.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárláshoz kapcsolódóan az online fizetés lebonyolítása.

 • Számlázás

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Tel: +36-30-35-44-789, https://www.szamlazz.hu, e-mail: info@szamlazz.hu, adatkezelési tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárlásról, a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő számla kiállítása. Ehhez Adatkezelő a számlázási név, cím, vételár adatokat adja át az adatfeldolgozó részére.

 • Hírlevél kiküldése

Adatfeldolgozó: MailChimp (https://mailchimp.com/contact/; székhely: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; adatkezelési tájékoztatója: https://mailchimp.com/legal/privacy/) ….. (….)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A hírlevélre feliratkozók részére az Adatkezelő által meghatározott tartalmú marketing anyagok, tájékoztatók kiküldése. Ennek teljesítéséhez Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók e-mail címlistáját adja át az adatfeldolgozónak.

A MailChimp a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszer, az ú.n. Privacy Shield rendszerben regisztrált amerikai cég, vagyis a MailChimp vállalta, hogy megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatoknak, így részére a személyes adatok az Európai Unió területéről továbbíthatóak

 • Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó: ProfiTárhely Kft. (székhely: 6000, Kecskemét, Szolnoki út 23.)

 • A webshop technikai feltételeinek biztosítása

Adatfeldolgozó: Horváth Sándor e.v. (székhely: 6077 Orgovány, Szabadság u 30.)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A dotforyoushop.com weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatfeldolgozóhoz a weboldal működtetése, feladatai ellátása körében kerülnek az Érintett személyes adatai, azokat csak célhoz kötötten, feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben használhatja fel.  

 • Könyvelés

Adatfeldolgozó: “haMARhelp” KFT. (székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 66/a. I/4.)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelő működésével összefüggő könyvelési, számviteli, bérszámfejtési feladatainak elvégzése. Az Adatkezelő számláinak tartalma, az Adatkezelő munkavállalójának adatai kerülnek átadásra, melyet adatfeldolgozó kizárólag a jogszabályi előírások teljesítése körében kezelhet.   

AZ ÉRINTETT JOGAI:

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 • Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog:

Minden Érintettnek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként Adatkezelőt terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell megadni az Érintett részére.  Adatkezelő köteles minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtani.


Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését, melynek Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha   

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.


Az Érintett a fenti jogaival kapcsolatos intézkedéseket az alábbi elérhetőségeken tudja kezdeményezni:

– postai úton a 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. címen,
– e-mail útján a info@dotforyou.hu  e-mail címen.

ADATVÉDELMI INCIDENS:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében  alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést  kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

JOGORVOSLAT:

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőt felkereste már a fenti jogainak gyakorlásával, azonban a személyes adatok kezelésével kapcsolatban álláspontja szerint jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlását korlátozza vagy kérelmét megtagadja, az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet az illetékes hatóságnál, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  

Ilyen bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett, a jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A Szabályzat jelentős módosítását követően arról valamennyi Érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további igénybevételével az Érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, hozzájárulásuk megadottnak tekintendő.

A jelen Tájékoztató készítése során figyelembe vett főbb jogszabályok:

– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (GDPR);

– az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt. vagy Reklámtv.)

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)